top of page
Hakimin Masası

EDİDER Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1: Derneğin Adı: Enerjide Dijitalleşme Derneği’dir. Derneğin kısa adı (EDİDER)’dir.Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek yurt içi ve yurt dışında gerekli gördüğü il ve ilçelerde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

 

Derneğin Amacı

 

Madde 2: Dernek,

· Türkiye’deki enerjide dijital dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi;

· Türkiye’de enerjide dijital dönüşüm sektörü hakkında kamuoyu üzerinde etki oluşturulması, bu sektör hakkında kamuoyunda daha gelişmiş bir bilinç ve anlayış oluşturulmasının desteklenmesi ve bu bilinç ve anlayışın gelişiminin teşvik edilmesi;

· Dernek üyeleri arasında teknik bilginin, profesyonelliğin, itibarlı ve uygun ürünlerin ve yüksek etik standartların desteklenmesi ve Türkiye’deki sektör üyeleri arasında yüksek kalite standartlarının düzenlenmesi ve bu standartların sürdürülebilmesi amacıyla üyeler için kılavuzlar, kurallar, yönetmelikler, sektör standartları, etik ve davranış kurallarının oluşturulması;

· Genel itibariyle dernek üyelerinin menfaatlerinin desteklenmesi, korunması ve muhafaza edilmesi ve özellikle hükümet, hükümet yetkilileri, meslek örgütleri ve dernekler, medya, kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, özel kurumlar ve şirketler ile diğer kurumlara; pazarlama, sektörü etkileyen mevzuat, kanun ve politikaların desteklenmesi ile sektörde faaliyet gösterenlerin etik ve davranış kurallarının kabulü de dahil olmak üzere, sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili beyanlarda bulunulması, bu kurumlarla sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili olarak irtibat ve işbirliği içinde bulunulması;

· Sektörde enerjide dijital dönüşüm uygulamalarının desteklenmesi ve savunulması, sektörün uzun vadede gelişiminin, büyümesinin ve yaşanabilirliğinin teşvik edilmesi;
Üyeler arasında ve sektörde etik, güvenlik ve davranış kuralları oluşturulması, bunların düzenlenmesi, sürdürülmesi, uygulanması ve bunların zaman zaman değiştirilmesi ya da iptal edilmesi ve

Üyeler ve etik ve davranış kuralları ile ilgili yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması yöntemleri için bir merci olarak hareket edilmesi amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ve Derneğin Faaliyet Alanı

 

Madde 3: Dernek, amacına ulaşmak için, ilgili tüm mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

· Enerjide dijital dönüşüm ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren bütün meslek ve iş insanlarının ve kamu ve özel kurum ve kuruluşların, bu alanları etkileyen yasal mevzuat ve düzenlemeler ile gelişmeleri tartışabilecekleri bir forum oluşturmak;

· Bu alanlarda açık iletişimi teşvik etmeye yönelik bir odak noktası olarak hareket etmek, sektörün gelişmesini teşvik etmek için, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, panel, konferans, sergi, kongre, sempozyum ve fuarlar düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak;

· Enerjide dijital dönüşüm hakkında genel bilgi ve eğilimleri ölçmek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak, anketler düzenlemek ve düzenlenmesine destek olmak, bu çalışmaları koordine etmek ve bunları toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar vasıtası ile topluma aktarmak ve gazete, kitap, dergi, broşür, bülten ve benzeri şekillerde yayınlamak;

· Derneğin amacına, çalışma konusuna ve faaliyetlerine uygun olarak komite, alt grup ve çalışma grupları kurmak ve bunlar aracılığıyla araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, araştırma ve çalışmalar yapmak, kişi, kuruluş, komite, kurum, vakıf ve dernekler ile temas kurmak;

· Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla derneğin amacına ve çalışma konusuna uygun ortaklık, dernek iktisadi işletmesi ve şirket kurmak ve bunlara katılmak, bunları işletmek ve yönetimlerde yer almak;

· Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

· Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;

· Derneğin amacı çerçevesinde yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri ve bunun gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;

· Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

· Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;

· Halen mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsaları, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurulacak kuruluşlar aracılığıyla işbirliği yapmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde bulunmak ve yurt dışında temsilcilikler açmak, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak, yurtdışında kurulu dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bunlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

· Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek ve amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla temsilcilikler açmak;

· Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Dernek Kurucuları

Madde 4: Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları tüzüğün en sonunda belirtilmiştir.

 

Dernek Amblemi

Madde 5: Derneğin amblemi ilk genel kurulda belirlenecektir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 6: Dernekler Kanunu’nun aradığı şartlara uygun olarak üye olabilen, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre enerji ve dijital dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren şirketlere sahip olan veya bunları işleten kamu ya da özel şirketler ve gerçek kişiler ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren diğer şirketler ve gerçek kişiler üyelik başvurusunda bulunabilir.

 

 1. Tüzel Kişi Üye: Enerji depolama teknolojisi ve sistemlerini üreten ve geliştiren veya bu teknoloji ve sistemlerin uygulamasını gerçekleştiren ya da enerji depolama konusunda mühendislik hizmeti veren ve derneğin amacı doğrultusunda çalışmayı kabul eden tüzel kişiler, Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3’ünün üyeliği kabule uygun gören olumlu oyuyla ve Mevzuatta öngörülen koşulları taşımaları halinde derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı tüzel kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 

 2. Gerçek Kişi Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek kişiler, Dernek Kurucu Tüzel Kişi Üyelerinin 2/3’ünün olumlu referans yazısı ve Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3’ünün üyeliği kabule uygun gören olumlu oyuyla derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 3. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bağımsız İdari Otoritelerin Üyeliği: Derneğe üye olmak isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bağımsız idari otoriteler, yazılı müracaatlarından sonra Yönetim Kurulu kararıyla derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 4. Onursal Üye: Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları olan kişilere en az iki Dernek Kurucu Tüzel Kişi üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu’nca alınacak karar ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerin giriş ödentisi ve üyelik aidatı ödeme zorunluluğu yoktur. Bu üyeler isterlerse derneğe bağış yapabilirler. 

 

Onursal üyelerin ve öğrenci üyelerin genel kurula katılma hakkı bulunmakla birlikte, onursal üyelerin ve öğrenci üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları bulunmamaktadır.


Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyeliğin Son Bulması

Madde 7: Üyeliğin son bulması aşağıdaki şekillerde olabilir:

· Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

· Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri işbu bent altında sayılmış olup, bu sebeplerden birinin varlığı halinde dernek üyesi, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir:
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak;
Dernek tarafından verilen veya yüklenen görevlerden sürekli kaçınmak;
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak;
Üye olma şartlarını veya niteliklerini kaybetmiş olmak ve
Derneği veya derneğin faaliyet yürüttüğü sektörünü itibarsızlaştırmak.


Yukarıdaki sebeplere ek olarak, dernek ödentilerini ödeme yükümlülüğünü işbu tüzükte öngörülen süre içinde ve haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen üyeye yazılı bir uyarı gönderilir. Bu uyarının tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye de yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.


Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan üyeye, üyelikten çıkarılmasına ilişkin karar yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına, bu sebeplerin haklı sebep teşkil etmediği iddiası ile itiraz edilemez. Onursal üyelerin üyeliğinin sona ermesine Yönetim Kurulu her zaman karar verebilir.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Dernek Organları

Madde 8: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu.

Derneğin ihtiyari organları aşağıdaki gibidir. İhtiyari organların çalışma usul ve prensipleri, Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelik ve/veya yönergeler ile belirlenir.

 1. İcra Kurulu

 2. Yüksek İstişare Kurulu

 3. Yönetim kurulu kararıyla kurulan diğer ihtiyari organlar.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Madde 9: Genel kurul, asli üyelerden oluşan, derneğin en yetkili karar alma organıdır. Genel kurul;
Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağrılır.
Olağan genel kurul üç yılda bir defa Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısına Çağrı Usulü

Madde 10: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.


Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

Madde 11: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oyu vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Dernek üyeleri, onursal üyelerin oy kullanma hakkından yoksunluğu dışında eşit haklara sahiptirler. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Gerçek veya tüzel kişi ayrımı olmaksızın hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı ve dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntemuygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulda Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 13: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:    

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 10. Derneğin vakıf kurması,

 11. Derneğin fesih edilmesi,

 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Madde 15: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK- 3’te örneği bulunan), yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.
Sandık kurulması halinde sandığa ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirir.

Yönetim Kurulunun Teşkili


Madde 16: Yönetim kurulu, on bir asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu gerekli görülen süre içerisinde toplanır. Yönetim kurulu başkan veya herhangi iki üyenin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir.
Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının çağrısı ve saptamış olduğu gündem doğrultusunda toplanır. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak belirttiği konular gündeme dahil edilir.
Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

· Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

· Giriş ve yıllık aidat tutarlarının belirlenmesi, arttırılması, eksiltilmesi hakkında karar vermek,

· Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

· Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

· Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

· Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

· Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

· Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

· Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

· Sekreterya dahil olmak üzere, İş Kanunu ve personel istihdamı ile ilgili diğer mevzuata göre personel istihdam etmek,

· Dernek adına sözleşmeler imzalamak,

· Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili

Madde 18: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19: Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde yönetim kurulundan genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu durumda yönetim kurulu en geç otuz gün içinde toplanmak üzere genel kurulu toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

Sekreterya

Madde 20: Sekreterya, yönetim kurulu tarafından atanan bir genel sekreter ve yeterli sayıda personelden oluşur. Sekreterya personelinin ücret ve çalışma koşulları yönetim kurulu tarafından tespit edilir.
Sekreterya, düzenli bir şekilde yönetim kuruluna rapor vermek ve dernek faaliyetlerini genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
Genel sekreter, yönetim kurulunun, genel sekreterin statüsünün tartışıldığı toplantıları hariç olmak üzere, olağan toplantılarına katılacaktır. Ancak genel sekreterin yönetim kurulu toplantılarında oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 21: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
Üye Aidatı: Üyelerden alınacak giriş aidatı ve yıllık aidat yönetim kurulu tarafından belirlenir ve tahsil edilir. Giriş ödentisi dernek üyeliğine başvurunun kabul edilmesinden itibaren on beş gün içinde, Yıllık aidat ise en geç ocak ayı sonunda ödenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
Dernek tarafından kurulan ortaklık, dernek iktisadi işletmesi ve şirketler aracılığıyla elde edilen gelirler.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

Madde 22: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 23: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Defterlerin Tasdiki

Madde 24: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakları defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 25: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 26: Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Madde 27: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek Adına Gelir Tahsilinde Yetki Belgesi

Madde 28: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi

Madde 29: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 30: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Yurtdışından Yardım Alma (Bildirim Yükümlülüğü ve Başvuru)

Madde 31: Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yurtdışından yardım alması durumunda dernek, Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ileYürütülen Ortak Projeler

Madde 32: Derneğin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur. Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur.  Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernek birimine verilmesi istenir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile derneğin yürütecekleri ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyetine sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir  hesapta bloke ederler. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.

Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

Madde 33: Dernek, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği EK- 24 bulunan); genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği EK- 25 bulunan) doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 34: Dernek edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK- 26’da gösterilen) Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Temsilcilik Açma

Madde 35: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 36: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 37: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 38: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 39: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Derneğin İç Denetimi

Madde 40: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 41: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 42: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi Kararı

Madde 43: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 44: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Enerjide Dijitalleşme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 45: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 45 (kırk beş) maddeden ibarettir.

bottom of page