top of page

Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası

Enerjide Dijitalleşme Derneği (“EDİDER”) olarak web sayfamızı (www.edider.org) (“Site”) kullanımınız sırasında site kullanıcılarının, ziyaretçilerinin, üyelerinin, iş ortaklarının ve varsa bunların yetkili/çalışanlarının ve herhangi bir iletişim aracı ile kendisi iletişime geçen gerçek kişilerin hangi tür bilgilerini topladığı ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiği hakkında sizi bilgilendirmek istemekteyiz. 

İşbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), yukarıda anılmış kişilerin kişisel verilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerimiz ve kişisel verilerinize dair haklarınızla ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Gizlilik Politikası, söz konusu kişisel verileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de kullanıcı ve ziyaretçilere ait kişisel verilerin toplandığı her sayfada bulunmaktadır. 

1. KİŞİSEL VERİLER ve MAHREMİYET

Yukarıda anılmış gerçek kişilere ilişkin veriler, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (Hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.)uyarınca, işbu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla sınırlı olmak üzere toplanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir. 

EDİDER, kişisel verileri korumak için Veri Koruma Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca belirlenen önlemleri alır. Kişisel veriler, gerektiği hallerde Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği ölçüde kullanılmak üzere toplanır, depolanır ve işlenir. 

Kişisel veriler, EDİDER ve bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kişiler dışındaki üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. EDİDER’in temsilcileri ile hizmet satın aldığı üçüncü kişilerin, söz konusu kişisel verilerin gizliliğini koruma ve kişisel verinin sahibinin izni olmaksızın yukarıda sayılanların haricinde üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI ve AMACI

EDİDER, kullanıcı trafiği kalıplarını takip etmek ve kullanıcılar için daha iyi hizmetler tasarlamak amacıyla, kullanıcıların Site’deki hizmetleri kullanması ile ilgili bilgileri kullanmaktadır. Aksi belirtilmediği takdirde, Site yoluyla toplanan bilgiler, Site içeriğinin geliştirilmesi, Site’nin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesi ve burada belirtilen diğer amaçlar için kullanılabilir. 

EDİDER bunun yanı sıra aşağıdaki amaçlarla da kendisiyle kurulacak ilişki kapsamında kişisel verilerinizi işleyebilir: 

-  Derneğimizin faaliyetlerinin, tanıtımının ve üyelik ilişkilerimizin yürütülebilmesi, 

-  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, -  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

-  Hizmet ve ürün satın alımı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

-  Faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi, 

-  Saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

-  Organizasyon, toplantı vb. etkinliklerin yönetilmesi, 

-  Güncel gelişmelere ilişkin bültenlerin tarafınıza gönderilmesi, 

-  Yetkili idari birimlere ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel veriler EDİDER ile aranızda bulunan ilişkinin gerekleriyle sınırlı olmak ve Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülmüş önlemleri almak suretiyle EDİDER’in gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçileri ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir. 

Bunun yanı sıra Türkiye’de uygulanabilir mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi maksatlarıyla sınırlı olmak üzere açık rıza gerekmeksizin EDİDER’in mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabilir, yetkili idari makamlarla paylaşabiliriz. 

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir: 

  • Mevzuat gereği; 

  • Kamunun veya Derneğimizin güvenliğini sağlamak amacıyla; 

  • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. 

Bununla birlikte, doğrudan tanıtım ve üyelik bilgilendirmeleri hariç mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, söz konusu iletişimler konusunda bizlere yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. 

4. YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

Kişiler verileriniz, EDİDER ve EDİDER’in bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından, faaliyetlerin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla kullanılan global veri işleme sistemlerinde kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle yurt dışına aktarılabilecektir. 

5. ÇEREZLER (COOKIES) VE İNTERNET ETİKETLERİ

Çerezler ve benzer teknolojiler, Site’yi kullanan kullanıcılardan anlık olarak bilgi alınabilmesini ve onlara bilgi verilebilmesini sağlayan araçlardır. EDİDER, çerezleri, bu internet sitesinin trafiğini denetlemek maksadıyla kullanır. Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu siteyi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırlar. Çerezler bilgisayarlara zarar vermez. Kullanıcılar tarayıcılarını, bilgisayarlarına "çerez" girdiğinde uyaracak biçimde ayarlayabilirler; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olurlar. Ancak çerezlerin kabul edilmemesi, Site’nin fonksiyonlarını verimli olarak yerine getirmesini engelleyebilir. 

İşbu Site, Site’ye yapılan ziyaretlerin istatistiki analizini yapabilmek adına Google Analytics yazılımı kullanır. Bu yazılım, ziyaret sayısı, Site’de veya sayfalarında geçirilen süre hakkında veriler toplar. Bu şekilde, EDİDER, Site’nin kullanımı sırasında otomatik olarak elde edilen ve kişisel veri olarak kaydedilip kullanılmayan bazı istatistiki verileri toplayabilir. 

6. DİĞER SİTELERE İLİŞKİN LİNKLER

Bu Gizlilik Politikasında sözü edilmiş web siteye ve kullanımına dönük açıklamalar, yalnızca bu Site için geçerlidir; EDİDER’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak Site’de kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. EDİDER’in amacı, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verilen internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verildiği ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple, EDİDER, link verilen internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir garanti vermez. EDİDER, Site dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

7. ÇOCUKLARIN ERİŞİMİ HAKKINDA 

Bu site 18 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. EDİDER, çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde velilerinden alınmış net bir muvafakat olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Velilerin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır. EDİDER, ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmaları tavsiye etmektedir. 

8. BİZE ULAŞIN

Kullanıcılar, Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, aşağıdaki haklara sahiptir: 

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f)  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g)  (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kullanıcılar,kişisel verilerine ilişkin her türlü soru ve talepleri için, EDİDER’e info@edider.org e-posta adresinden her zaman ulaşabilirler. 

Ayrıca bize yaptığınız başvurunun 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaması halinde yetkili otoriteye şikâyette bulunmaya hakkınız vardır. Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda yetkili otorite Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur. Verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğu hakkında kuşkularınız varsa, bu durumu aydınlatabilmemiz için lütfen bize haber verin. 

Yasaların gerektirdiği yerler dışında EDİDER, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir. İnternetin sürekli gelişimi ve ilgili Veri Koruma Mevzuatı değişiklikleri gizlilik beyanımızda değişiklik yapılmasını gerektirebilmektedir. Gerektiğinde EDİDER’in, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır. En son değişiklikler veya güncellemelerden haberdar olmak için, web sitemizi kullanmadan önce lütfen Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz. 

 

Güncelleme tarihi: 13.03.2023

bottom of page